Menu

Forretningsorden for Suså IF

Forretningsorden for Suså Idrætsforening.
Opgaver og konstituering:

§ 01: Bestyrelsen i Suså IF skal under ansvar overfor foreningens vedtægter og de økonomiske rammer, der er givet, varetage de
opgaver, som foreningens generalforsamling pålægger denne, herunder udarbejdelse af det kommende regnskabsårs budget.
§ 02: Bestyrelsen består af de i foreningens vedtægter anførte medlemmer.
§ 03: Bestyrelsen konstituerer sig, på førstkommende møde, efter generalforsamlingen med kasserer, næstformand/sekretær,
seniorudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, som skønnes nødvendige.

Indkaldelse til møder, dagsorden og mødepligter:

§ 04: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt.
§ 05: Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indvarsles, af formanden, såfremt der skal behandles en presserende sag.
§ 06: Er et medlem forhindret i at give møde, skal dette meddeles til formanden eller sekretæren, i god tid inden mødets start.
§ 07: I beslutningsprotokollen anføres, for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.
§ 08: Formanden udarbejder, i samråd med sekretæren, dagsordenen før møderne. Denne dagsorden skal, sammen med relevant bilag
indeholde, som minimum, flg. punkter: Siden sidst, økonomi, nyt fra seniorudvalget, nyt fra ungdomsudvalg, forslag og eventuelt.
Dagsorden kan dog undlades, jvf. § 05. Formanden beslutter i hvilken rækkefølge sagerne behandles og kan fravige den,
i dagsordenen angivne rækkefølge, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Forhandlinger, protokol og referat:

§ 09: Møder ledes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.
§ 10: Formanden, eller dennes stedfortræder, afgør alle forhold omkring forhandlingsledelsen, formulerer beslutninger, leder evt.
afstemninger, og drager i samråd med sekretæren omsorg for, at alle beslutninger føres til protokol.
§ 11: På baggrund af protokollen, udsendes der beslutningsreferat, senest 14 dage efter hvert møde, således at protokollen kan
underskrives af samtlige mødedeltagere, på det efterfølgende møde.
§ 12: Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til, foreløbig, at rette sig efter formandens tolkning af forretningsordenen. Eventuelle
klager, i denne anledning, kan optages som et punkt, på næste ordinære bestyrelsesmøde.
§ 13: Bestyrelsen kan indkalde de personer, som skønnes nødvendige for en sags behandling. Disse indkaldte personer har ikke
stemmeret.

Dagsorden i øvrigt:

§ 14: Ethvert bestyrelsesmedlem kan, ved mødets begyndelse, begære ordet til forretningsordenen.
§ 15: Formanden starter mødet med at konstatere, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er mødt. Det første punkt på ethvert bestyrelsesmøde
er godkendelse af dagsordenen. Derefter forespørges, om der er bestyrelsesmedlemmer, der har kommentar til denne.
§ 16: Formanden kan beslutte, om der til dagsordenen skal være et punkt, der omhandler opfølgning af forrige mødes beslutninger.

Inhabilitet:

§ 17: Et bestyrelsesmedlem skal, senest ved mødets begyndelse, underrette formanden, hvis der er forhold, som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

Afstemninger:

§ 18: Bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i afstemninger, såfremt de er personligt tilstede, på bestyrelsesmødet.
§ 19: Afstemninger foregår ved håndsoprækning, eller skriftligt, såfremt 1 bestyrelsesmedlem måtte ønske dette.
§ 20: Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.
§ 21: Er der, efter formandens skøn, ingen tvivl om en sags udfald, udtaler han den afgørelse, han skønner, der er enighed om.
§ 22: Er der, herefter, ingen der forlanger afstemning, erklærer formanden sagen for afgjort og ført til protokols, som nævnt 1 § 11.
§ 23: Ethvert medlem kan forlange, at få en afvigende mening ført til protokols.

Gennemførelse af beslutninger:

§ 24: Bestyrelsen træffer, ved ethvert møde, beslutning om, hvorledes de trufne beslutninger skal sættes i værk, og offentliggøres.
§ 25: Under formandens ansvar, påhviler det alle i bestyrelsen, at drage omsorg for, at de vedtagne beslutninger gennemføres.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 6/12 2005.

Niels B. Petersen Ib Helt Hans Erik Pedersen Kasper E. Pedersen John Rasmussen

Luk