Menu

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. marts 2022

 

Afbud fra Hjalte og Ivan

 

ad1)                    Referat godkendt.

 

ad2)                    Der er indgået kontrakt med nyt trænerteam:

                           Cheftræner Nikolaj Bækø og assistenttræner Thomas Ravn

 

ad3)                    Tom vil spørge Carl Johan om udfærdigelse af flyers.

                            Plakater vil blive sat op forskellige steder i Glumsø.

                            Endvidere vil der blive sat annonce i Sjællandske.

 

ad4)                    Morten og Martin har en liste over firmaer, som de vil sælge reklameskilte til.

                           Der vil blive lavet en arbejdsdag, hvor bl.a. reklameskilte vil blive sat op.

                           Tom vil spørge Søren Andersen fra 55+ holdet, om at sætte infoskærm op i klubhuset.

                           Martin arbejder på et nyt køkken til klubhuset som sponsorat fra Huscompagniet.

                           Tom undersøger med Rene Mariager hvilket format reklameskiltene skal sendes til ham i.

 

ad5)                    Økonomien gennemgået og godkendt.

 

ad6)                    Containeren er leveret, og det koster 25,- kr. pr. måned i leje og yderligere hver gang,

                           den skal tømmes. Her er afregningen efter vægt.

                           Vi får lavet en nøgle til skab 3 og 4.

 

 

ad7)                    Der vil blive afholdt et arrangement for trænere og holdledere slut august.

                           Tom undersøger muligheder.

 

ad8)                    Der er fuld aktivitet i klubben.

 

ad9)                    Der er fortsat ønske om flaske øl.

                           Ideer til aktiviteter for ungdommen, for eventuelle midler fra fodboldens venner.

                           Reparation af lys på kunststofbanen.

                           11 mands mål uden hjul er revnet i trekanten og skal svejses.

                           Evt. ønskes nye 11 mands mål med hjul.

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2021

 

Afbud fra Hjalte

 

ad 1)                    Referat godkendt

 

ad 2)                    Indendørs fodbold er lukket ned pga. corona

 

ad 3)                    Ny bestyrelse:

                             Formand: Tom Rasmussen

                             Næstformand: Rene Kærgård

                             Kasserer: Charlotte Larsen

                             Ungdomsformand: Ivan Hansen

                             Seniorformand: Morten Larsen

                             Supplerant: Martin og Hjalte

                             Revisor: Rikke og Jesper

                             Revisor suppleant: Rene

                             Bestyrelsen påtænker at ændre vedtægter ift. senior og ungdomsudvalg (afsnit 33)

 

ad 4)                    Generalforsamlingen holdes fremover i klubhuset

                            På næste generalforsamling ændres paragraf 25 tilingen på hjemmesiden

                            frem for i dagbladene.

 

ad 5)                    Kontingentsatser forbliver uændret.

 

ad 6+7)               Ungdomstrænere kommer med et oplæg til fælles arrangement for trænere og holdledere

ad 8)                    Charlotte vil tale med Benny fra Hallen, om klubben kan siges på deres affaldsaftale med

                            Remonds, ellers bliver tilbuddet fra Marius Pedersen accepteret

 

ad 9)                    Ivan har styr på bogning af baner.

                            På et trænermøde vil de enkelte trænere få at vide, at de selv skal booke deres hold til DBU

 

ad 10)                 Der er skabe til alle hold

 

ad 11)                 Hærværkssag er lukket. Tyverisag lades ligeledes ligge

                            Fremadrettet sættes flasker i bagerste rum i containeren

 

ad 12)                 Tilbud på musik af "Den røde tråd" DJ og lys foreligger. Der afventes tilbud fra "Gasbox"

                            Tom taler med Benny omkring underholdningen

 

ad 13)                 Vin gaver fortsætter (Tom og Rene kører ud)

                            Der tages stilling til julestævne og efterfølgende frokost løbende

Generalforsamling i Suså IF d. 22. november 2021

Referat

 

ad 1) Jesper blev valgt til dirigent. Rikke og Ivan blev stemmetællere.

 

ad 2)              Formandens beretning:

                      I coronaens tegn - DBU restriktioner (rigtig gode - men skulle skiftes hele tiden)

                      alle har været gode til at rette sig efter forskrifterne.

                      Trænere og frivillige fik vin og en julefrokost til jul, hvilket vil fortsætte.

                      Der er etableret 120 siddepladser ved kunststofbanen, hvilket er blevet rigtig flot.

                      Der vil blive etableret 10 - 20 stk. VIP pladser med spisebillet til Kabyssen.

                      I foråret/sommeren gennemførte vi, sammen med Kabyssen/MC-Teltudlejning

                      og AV-huset EM kampe i telt med storskærm og spisning. I forbindelse hermed,

                      havde vi leg på boldbanerne for de små, hvilket var en stor succes.

                      Gammel græsslåmaskine blev solgt for 15.000,-

                      Klubben har ikke modtaget sponsorerindtægter i 2021 pga. covid, men der blev

                      søgt og bevilliget coronatilskud fra DBU.

                      Klubben har fået ny hjemmeside i DBU regi til billigere penge end den gamle + vi

                      har fået nyt regnskabssystem via DBU, som også er billigere end det tidligere.

                      Nye sponsorskilte er blevet trykt i format 305 x 75 cm. og vil blive hængt op til den

                      nye sæson. Vi mangler en del.

                      Flere og flere hold begynder at spille vinterbold på kunststofbanen, og vi har fået

                      et samarbejde med flere af vores naboklubber.

                      Alle omkring Suså IF blev takket for årets indsats.

 

                      Planlagte aktiviteter:

                      Julefrokost i Kabyssen d. 18. dec. i forbindelse med julestævne i samme weekend.

                      Jubilæumsfest d. 30. april sammen med Hallen og Kabyssen.

                      VM arrangement i nov./dec. 2022 i hal 2.

                     

 

                      Ungdomformandens beretning:

                      Kristian har startet hold op for poder.

                      U 10 og 11 har fuldt tryk på, med ca. 35 børn.

                      U 12 og 13 har klaret sig fint.

U 14 og 15 har haft det vanskeligt pga. at træner og holdleder har forladt holdet i utide grundet tidsmangel – dog har Jesper Kjær og Anders Brødsgaard overtaget – de prøver at samle op.

                      U 16 blev nr. 1 i mesterrækken i efteråret.

                      U 17 har også klaret sig fint.

                      Samtlige trænere i Suså IF blev takket for deres indsats.

 

                      Seniorformandens beretning:

                      Resultatmæssigt har det været en ok. sæson.

Casper Brinn fik ikke forlænget sin kontrakt, og Morten Larsen har klaret trænerjobbet i efteråret.

                      Der er ansat en ny træner fra kommende sæson som hedder Nicolaj Bækø.

                      Oldboys spiller søndag formiddag og onsdag aften.

                      Veteraner spiller om tirsdagen, nogle gange sammen med Karrebæk, Holmegård

                      og Herlufsholm.

 

ad 3)              Regnskabet blev fremlagt af Charlotte og herefter godkendt.

 

ad 4)              Ingen indkomne forslag.

 

ad 5)              Valg af formand er lige år.

 

ad 6)              Charlotte, Ivan og Rene var på valg, og alle 3 ønskede genvalg hvilket skete.

 

ad 7)              Martin og Hjalte blev ligeledes genvalgt som suppleanter.

 

ad 8)              Rikke og Jesper blev genvalgt som revisorer, og Rene blev revisorsuppleant.

 

ad 9)              Små klubber er ramt af medlemsfald efter corona. Derfor kan et samarbejde

                      de små klubber imellem være vejen frem.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021

 

 

ad1) Referat godkendt.

 

ad2) Trænersituationen er pt. den, at Nicolai Bækø er ansat fra 1/1-2022 som seniortræner. Der mangler

                             assistenttræner og ligeledes mangler der holdledere.

                             Dennis fortsætter som klubkoordinator.

 

                             Overdækningen bag klubhuset venter med at blive lavet til næste år.

                             Hegnet ved kunststofbanen skal lukkes

                             Til foråret vil foto af spillere, til hjemmesiden, blive taget op igen.

 

                             Charlotte vil fremover lukke spillere ned i kluboffice, hvis de ikke betaler kontingent.

 

                             Det er trænernes ansvar at få lagt træningstider ind på kluboffice.

                             Til foråret vil der blive indkaldt til trænermøde, hvor Charlotte vil deltage, og guide

                             alle trænere til kluboffice.

 

                             Indmeldelse via hjemmesiden skal forbedres (Tom)

 

ad3) Til den nye sæson vil det blive prøvet, at sælge både flaske- og dåseøl. Tom vil koordinere

                             det med Ib, og vil samtidig bære flaskeøllet på plads, når det leveres.

 

ad4) Reklameskilte på kunststofbanen bliver de samme som kommer på hjemmesiden.

 

ad5) Hallen og Kabyssen har foreslået en kæmpe jubilæumsfest den 30/4-2022, hvilket vi siger

                             ja til.

 

ad6) Alle forhører sig relevante steder omkring scoringspræmier til julestævnet.

 

ad7)                    Generalforsamlingen bliver mandag den 22. november 2021 kl. 19.00 i hal 2.

                             Tom sender indkaldelse til avisen, og udarbejder dagsorden.

                             Rene spørger Jesper, om han vil være ordstyrer igen i år.

                             Tom bestiller kaffe & te i Kabyssen.

 

ad8)                    Gammel hjemmeside afmeldes (Tom)

                             Pkt. til næste møde - forhold for ungdomstrænere.

                             Charlotte vil finde ud af, hvad en 400 liters affaldscontainer koster.

                             Ivan vil gerne af med at booke baner, så vi skal finde en ny MK til dette.

                             Evt. få trænere til at tilmelde egne hold i DBU.

                              Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

 

                             NÆSTE BESTYRELSESMØDE 6. december 2021 kl. 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2021

ad 1) Referat godkendt
Fremover vil Tom lægge dagsorden + referat ind på hjemmesiden.
ad 2) Marcus er kommet ind på forsvarets uddannelse, så derfor tager
Morten Larsen over som foreløbig træner på serie 2 holdet. Søren
Brun er holdleder på serie 2 holdet.
Lars Crone er blevet holdleder på serie 4 holdet, hvor Daniel Holm
vil fungere som "praktisk gris"
Dennis Jensen er ansat som klubkoordinator i foreløbig 2 måneder.
Tribunen er blevet rigtig flot.
Der er tagplader til overdækningen ved klubhuset, så det vil blive
lavet i løbet af efteråret.
Tom har gennemgået baner, net og mål sammen med kommunens
folk. Flere net blev bundet sammen, så der ikke skal købes så mange nye.
Rene kontakter Kim Larsen (foto) for fotografering af samtlige spillere og hold, til vores hjemmeside.
Tom laver et skriv til information af forældre om ovenstående.
ad 3) Charlotte har udskrevet kontingenter, og det nye system fungerer
upåklageligt. Klubben har pt 199 medlemmer.
Regnskabsåret løber lige nu fra 1/11 - 31/10. Dette vil blive lavet om, så det i 2021 vil løbe fra 1/11 - 31/12.
Herefter vil det følge kalenderåret.
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie i klubben.
Trænere og holdleders børn er ligeledes kontingentfrie.
Kontingentfritagelseslisten skal revideres ifh. til 2. holdet.
Efterskoleelever skal betale halv kontingent.
ad 4) AV- huset er klar til reklametryk. Stig Hansen, Britt Søndergård og
Mogens Christiansen (telte) har tilkendegivet, at de også vil købe et skilt.
ad 5) Tom har bestilt hal og cafeteria til lørdag søndag før jul.
Hal 2 bør også lejes til lørdag, så børnene kan lege der.
Møde omkring jubilæum bliver den 16. september kl. 19 i klubhuset.
ad 6) Da der forsvinder bolde, vil der fremover blive tildelt hver træner et
skab og en hængelås, så ansvaret ligger hos den enkelte træner.